ประวัติวิทยาลัย
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี (ASIA LOPBURI TECHNOLOGICAL COLLEGE : ASIA) เป็นสถานศึกษาเอกชน ประภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นกิจการในเครือของ บริษัท ศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็นเตอร์จำกัด โดยมี นายสุปัญญา ลิ้มทรงพรต และ นางจันทร์เพ็ญ ลิ้มทรงพรต เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตทรัพยากรบุคคล
  ให้มีคุณภาพ มีทักษะ ฝีมือ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ออกไปพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า

 • ปัจจุบันมี นางสาวจื่อผิง ลิ้มทรงพรต เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ ผู้ลงนามแทน (นิติบุคคล)และ
  นาย จิตรเสน จุติมา เป็นผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ นายวิโรจน์ เกตุสกุล

 • ปีพุทธศักราช 2544 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เดิมชื่อ"โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี" เปิดทำการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาพานิชยกรรมสาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • ปีพุทธศักราช 2549 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในหลักสูตร
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพานิชยกรรม สาขาวิชาพณิชการ สาขางานธรกิจค้าปลีก

 • ปีพุทธศักราช 2553 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก และหลักสูตร
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์

 • ปีพุทธศักราช 2553 วิทยาลัยได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา
  2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ

 • ปีพุทธศักราช 2554 วิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี"ตามพระราชบัญญัติ
  โรงเรียนเอกชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 (ใบอนุญาตเลขที่ ลบ 24/2554 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยมี
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 )

 • ปีพุทธศักราช 2555 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม

 • ปีพุทธศักราช 2556 วิทยาลัยได้รับการรับรองประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ด้านการอาชีวศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)


วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 5/45 ต. ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 036-613444 E-mail asia-lb.ac.th

<<<< กลับสู่หน้าหลัก >>>>